Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 december 2020.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Advocatenkantoor A. Habib-Portier. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Advocatenkantoor A. Habib-Portier niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Algemeen
Advocatenkantoor A. Habib-Portier respecteert uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij op een andere manier verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, ook de gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met het volgende geven wij uitvoering aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht.

Verwerkingsverantwoordelijke
Advocatenkantoor A. Habib-Portier verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. U maakt zelf de keuze of u dit wilt en of u daarvoor persoonsgegevens wilt achter laten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor A. Habib-Portier verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen                                                          

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Advocatenkantoor A. Habib-Portier verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– uw persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsbewijs, burgerlijke staat, BSN nummer, vreemdelingennummer;
– uw contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres;
– uw financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

Wij krijgen deze gegevens meestal van uzelf ten behoeve van de dienstverlening doordat u onze website bezoekt, het formulier op onze website invult of via telefoongesprekken of e-mailcontact. Ook kunnen we persoonsgegevens krijgen van een derde (bijvoorbeeld een wederpartij), de Raad voor Rechtsbijstand of andere openbare registers en bronnen of het internet.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor A. Habib-Portier verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de rechtsgronden die genoemd worden in artikel 6 AVG namelijk:
– voor de uitvoering van een overeenkomst
– een wettelijke verplichting
– met uw toestemming
– voor een gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor A. Habib-Portier deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze juridische dienstverlening. U kunt hierbij denken aan waarneming van een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek, een vertaalbureau of als er een IT-leverancier moet worden ingeschakeld. Maar ook als uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt in verband met een (gerechtelijke) procedure of in correspondentie met de wederpartij. Wij kunnen bovendien persoonsgegevens verstrekken als daar een wettelijke verplichting voor is, bijvoorbeeld aan een toezichthouder of instantie met openbaar gezag.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens vertrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de naleving van de AVG. Met degenen die uw persoonsgegevens namens en in opdracht van ons verwerken, wordt een overeenkomst gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Advocatenkantoor A. Habib-Portier hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen er daarom voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om het risico dat uw persoonsgegevens misbruikt of ongeoorloofd openbaar gemaakt worden zo klein mogelijk is.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Advocatenkantoor A. Habib-Portier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen. Op grond van de wet en de gedragsregels van de advocatuur bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende vijf jaar.

Privacy rechten van betrokkenen
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of uw eerder gegeven toestemming in te trekken. U kunt uw verzoek per post sturen naar Advocatenkantoor A. Habib-Portier, Kruisstraat 58a, 5341 HE Oss of per e-mail naar info@yourimmigrationlawyer.nl

Er kunnen redenen zijn waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld vanwege de geheimhoudingsplicht van advocaten of de wettelijke bewaartermijnen.

Statistieken
Advocatenkantoor A. Habib-Portier kan gebruiksgegevens bij de website voor statistische doeleinden bijhouden. De persoonsgegevens die op die manier verzameld worden, zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Aanpassing privacy statement
Advocatenkantoor A. Habib-Portier heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Vragen & contact 
Bij vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mw. mr. A. Habib-Portier via info@yourimmigrationlawyer.nl