Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Habib-Portier

Versie 1 oktober 2020

 

 • 1 Algemeen
 1. Advocatenkantoor Habib-Portier is een eenmanszaak, en bestaat uit advocaat Mr. A. Habib Portier (kvk 67159397). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de eenmanszaak en een wederpartij, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, waarbij de eenmanszaak werkzaamheden verricht of zal verrichten. De advocaat is onderworpen aan de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl), hetgeen o.a. geheimhoudingsplicht, wettelijk zwijgrecht en wettelijk verschoningsrecht met zich meebrengt.
 2. De advocaat verwerkt bij de behandeling van de zaak enkele persoonsgegevens. De verwerking van die gegevens geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de eenmanszaak werkzaam is (als eigenaar of in dienstverband), ieder die door de eenmanszaak wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de eenmanszaak aansprakelijk is of kan zijn.
 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 5. De eenmanszaak is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 • 2 De opdracht
 1. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand indien deze schriftelijk of per e-mail aan de cliënt(e) zijn bevestigd.
 2. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Advocatenkantoor Habib-Portier, niet tot een resultaatsverplichting.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW, en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De advocaat kan zich tijdens ziekte of afwezigheid laten vervangen door waarnemende advocaten.
 5. De advocaat, als opdrachtgever, of de cliënt(e), als opdrachtgever, kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als de advocaat de opdrachtovereenkomst opzegt, zal deze de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor waken dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor de cliënt(e) ontstaan. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt geen einde aan de betalingsverplichting van de cliënt(e) ten aanzien van de reeds door de advocaat verrichte werkzaamheden.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt(e) wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Habib-Portier.
 7. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in relatie met de advocaat, maar ook in de relatie met diens waarnemer en alle personen, betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 8. Advocatenkantoor Habib-Portier kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn kenbaar gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 • 3 Kosten en betalingsvoorwaarden
 1. Cliënt(e) is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium, vermeerderd met BTW, verschuldigd. De advocaat zal bij de aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. Deze worden schriftelijk of per e-mail aan cliënt(e) bevestigd. Het basisuurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervan wordt de cliënt(e) schriftelijk in kennis gesteld.
 2. De advocaat brengt – indien van toepassing – griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van ingeschakelde derden in rekening, evenals de kosten van verstrekte uittreksels e.d. bij cliënt(e) in rekening.
 3. In beginsel wordt maandelijks, dan wel steeds nadat werkzaamheden van substantiële omvang zijn verricht, gedeclareerd.
 4. De advocaat kan een voorschot op het honorarium en/of kosten van de cliënt(e) verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse dan wel met de einddeclaratie.
 5. De cliënt(e) moet de nota’s van de advocaat binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. Als na verloop van deze termijn de cliënt(e) niet volledig heeft betaald, is hij/zij in verzuim. De advocaat zal na verzending van een schriftelijke aanmaning gerechtigd zijn wettelijke rente ex art. 6:119 BW over het openstaande saldo aan de cliënt(e) in rekening te brengen. Als na de in de schriftelijke aanmaning genoemde termijn niet volledig is betaald, is de advocaat gerechtigd de cliënt(e) buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens de regels van artikel 6:96 BW.
 6. In geval van niet tijdige betaling door cliënt(e) behoudt de advocaat zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van cliënt(e) op te schorten. In dat geval is de advocaat niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
 • 4 Gefinancierde rechtsbijstand
 1. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt(e) beoordelen of deze in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, ingeval de cliënt(e) daarvoor mogelijk in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien geen toevoeging wordt verstrekt of deze wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, aanvaardt de advocaat geen aansprakelijkheid en is de cliënt(e) de door de advocaat met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verschuldigd, verricht op basis van het honorarium in overeenstemming met paragraaf 3 van de algemene voorwaarden.
 2. Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt(e) heeft verstrekt, zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt(e) in rekening brengen. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat kosten zoals genoemd in § 3 aan de cliënt(e) in rekening brengen.
 3. Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is toegekend, draagt de cliënt(e) een eventueel recht op proceskostenvergoeding, vergoeding griffierechten en andere vergoedingen over aan de advocaat.
 4. De Raad voor Rechtsbijstand zal na afloop van de zaak op grond van het financiële resultaat van de zaak beoordelen of de cliënt(e) alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen (resultaatsbeoordeling). De toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. In dat geval wordt bij de cliënt(e) met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 5. Ingeval de cliënt(e) bezwaar wil maken tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand of peiljaarverlaging wil vragen, dient de cliënt(e) daarvoor zelf zorg te dragen binnen zes weken na bekendmaking van de betreffende beslissing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt(e), tenzij daarover met de advocaat uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.
 • 5 Proceskosten
 1. Ingeval van een procedure, uitgezonderd in het bestuursrecht en bij wsnp, kan de cliënt(e) als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld (inclusief griffierecht, de kosten van eventuele getuigen en /of deskundigen. Deze kosten worden apart door de wederpartij bij de cliënt(e) in rekening gebracht.
 • 6 Beroepsaansprakelijkheid
 1. De advocaat spant zich in om de aan de opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. De cliënt(e) is bekend met en aanvaardt het risico dat elektronische gegevensuitwisseling met de advocaat tot gevolg kan hebben dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de uitgewisselde gegevens.
 2. De advocaat heeft een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afgesloten bij verzekeraar HDI. Iedere aansprakelijkheid voor beroepsfouten van de advocaat voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag van € 500.000 dat HDI uitkeert, vermeerderd met het bedrag van € 2.500 van het eigen risico volgens die verzekering, doch ten hoogste tot het door de verzekeringsmaatschappij vastgestelde schadebedrag.
 3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens de advocaat kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is bevoegd aansprakelijkheidsbeperking door deze derden voor cliënt(e) te aanvaarden.
 • 7 Archivering
 1. De advocaat zal het dossier, na sluiting, gedurende vijf jaar archiveren. Na afloop van deze termijn is de advocaat gerechtigd het dossier te vernietigen zonder cliënt(e) daarvan in kennis te stellen.
 • 8 Geschillen
 1. Advocatenkantoor Habib-Portier heeft een klachtenregeling, die is gepubliceerd op de website www.yourimmigrationlawyer.nl.
 2. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat enerzijds en de opdrachtgever anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eenmanszaak gevestigd is. Niettemin heeft de eenmanszaak het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 3. De advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 4. Alvorens een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen, zal cliënt(e) eerst de behandelend advocaat in kennis stellen van zijn/haar klacht. De advocaat zal vervolgens zorgen voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de geldende klachtregeling. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de cliënt(e) de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarnaast kunnen klachten ook worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Voor nadere informatie kan worden gekeken op www.advocatenorde.nl.
 • 9 Overige regelingen
 1. De advocaat is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
 2. De advocaat is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de advocaat een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.